Switch to English

СФЕРИ

На Дейност

Несъстоятелност

Екипът ни има обширен опит в представителството както на кредитори, така и на длъжници в преговори относно търговски вземания, изпълнение на съдебни решения и участие в процедури по несъстоятелност. Кантората предлага консултации по широк спектър от въпроси, свързани с проблемите на несъстоятелността и събирането на вземания. Правните услуги включват:

Защита на правата на кредиторите 1. Консултиране на дружества във връзка с обезпечаване на техните вземания, в качеството им на кредитори;
 2. Подготовка на необходимите документи във връзка с представителство на кредитори, участващи в производства по несъстоятелност;
 3. Консултиране и участие в преговори с цел погасяване на дълга без стартиране на производство по несъстоятелност;
 4. Осъществяване на представителство на кредитори в процедури по несъстоятелност, включително представителство в Комитет на кредиторите;
 5. Консултиране на дружества - кредитори относно реализиране на обезпечения;


Консултиране на дружества в несъстоятелност 1. Консултиране на дружества – длъжници относно техните права и задължения в рамките на производството по несъстоятелност;
 2. Процесуално представителство в процедура по обявяване на дружество в несъстоятелност;
 3. Oказване на правно съдействие при обсъждане и изготвяне на планове за оздравяване и преобразуване;
 4. Изготвяне и договаряне споразумения за дългово преструктуриране;
 5. Преструктуриране на дейността на дружеството;
 6. Изготвяне на цялостен правен анализ (due diligence) на дружества, намиращи се в процедура по несъстоятелност;