Switch to English

СФЕРИ

На Дейност

Дружествено право

Като кантора специализираща в обслужването на търговски дружества, ние ще Ви предложим компетентни правни услуги свързани с въпроси по учредяване на юридически лица и откриване на клонове, издаване на разрешителни и лицензи, преобразуване и преструктуриране, продажба на дялове, акции и имущество, създаване на съвместни предприятия (joint venture), решаване на вътрешни спорове и прекратяване на дружества. Консултациите включват:

 1. Учредяване и регистрация

 2. Избор на правно-организационна форма;
 3. Изготвяне на учредителни актове, дружествени договори, устави, както и на всякакви други документи необходими за регистрацията на дружество съгласно българското законодателство;
 4. Регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
 5. Откриване на клонове на дружеството;
 1. Преобразуване и преструктуриране

 2. Промяна на правната форма;
 3. Преобразувания чрез сливания, вливания и отделяне;
 4. Създаване на съвместни предприятия (joint venture);
 1. Функциониране и спорове

 2. Подготовка, провеждане и протоколиране на заседания на управителни органи;
 3. Вписване на промени в обстоятелства;
 4. Спорове и обжалване решения на управителни органи;
 5. Процесуално представителство пред съд;
 6. Снабдяване с разрешителни и лицензии;
 1. Капиталови и имуществени транзакции

 2. Прехвърляне на дялове и акции;
 3. Прехвърляне на търговско предприятие (вкл. на обособени части от търговско предприятие);
 4. Прехвърляне на имущество;
 1. Прекратяване на търговски дружества

 2. Прекратяване и ликвидация;
 3. Търговска несъстоятелност;

Кантората има значителен опит при консултиране и правно обслужване на Юридически лица с нестопанска цел - Сдружения и Фондации.